Ток конкурса и Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ БР. 01-2017

АЖУРИРАНО: 16. јун 2017. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ БР. 01-2017
АЖУРИРАНО: 5. јун 2017. Одлука о додели уговора ЈНМВ БР. 01-2017
АЖУРИРАНО: 23. мај 2017. Питање понуђача и одговор Комисије у вези ЈНМВ бр. 01-2017
АЖУРИРАНО: 22. мај 2017. Питање понуђача бр. 1 и одговор Комисије у вези ЈНМВ бр. 01-2017

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 01-2017 је набавка услуге штампања часописа, билтена, публикација и презентационог материјала за потребе Завода у 2017. години.
Назив и ознака из општег речника набавки: 79810000 – услуге штампања.

Рок и начин подношења понуде:
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Завода за проучавање културног развитка дана 19. маја 2017. године.
Рок за подношење понуде најкасније до 30. маја 2017. године до 10 (десeт) сати.
Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу: Завод за проучавање културног развитка, Београд, Риге од Фере 4.
Неблаговременом се сматра понуда понуђача која није стигла на адресу наручиоца до дана 30.05.2017. године до 10 (десeт) часова, по локалном времену.
(Извод из конкурсне документације)

Преузмите документацију