Службене информације

СТАТУС ЗАВОДА

Завод за проучавање културног развитка основан је 20. априла 1967. године ЗАКОНОМ О ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА („Сл. гласник С.Р.Србије“ бр. 18/67) као установа у области културе.
Оснивачка права врши и обезбеђује Влада Републике Србије у складу са законом и другим прописима. Дан Завода јесте 20. април.

Завод за проучавање културног развитка је установа културе која се бави научним, развојним и примењеним истраживањима, израдом студија и анализа у области социологије културе и културне политике, прикупљајући информације и документацију о култури, уметности и медијима у земљи и иностранству. Завод има право да своје програме валоризује и верификује на домаћем и страном тржишту.

ДЕЛАТНОСТ ЗАВОДА

Да би обезбеђивао остваривање општег интереса у области културе Завод обавља следеће делатности:

1. претежна делатност – истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
2. истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
3. обрада података, хостинг и сл.
4. остало образовање,
5. делатност комуникација и односа са јавношћу,
6. издавање књига,
7. издавање часописа и периодичних издања.

Од 1968. године Завод издаје часопис КУЛТУРА посвећен социологији културе и културној политици.

УПРАВНИ ОДБОР

Решењeм Владе РС о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за проучавање културног развитка, 24 Број: 119-9948/2016 од 29.12.2016. године
У УО Завода именују се:
1. за председника: Драган Мраовић, књижевник из Београда;
2. за чланове:
– Ивана Вујић, редовни професор Факултета драмских уметности Универзитета у Београду.
– др Предраг Ј. Марковић, научни саветник у Институту за савремену историју у Београду,
– Вук Ршумовић, дипл. драматург из Београда,
– др Маша Вукановић, истраживач у Заводу за проучавање културног развитка

НАДЗОРНИ ОДБОР

Решењем Владе РС о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за проучавање културног развитка, 24 Број: 119-10278/2016 од 29.12.2016. године
У НО Завода именују се:
1. за председника: проф. др Владимир Познанић, редовни професор Факултета за економију, финансије и администрацију у Београду;
2. за чланове:
– Милица Исаиловић, дипл. економиста, саветник у Министарству културе,
– др Биљана Јокић, истраживач у Заводу за проучавање културног развитка

ПОСЛОВИ  /  ИЗВРШИОЦИ У ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА

1.   ДИРЕКТОР – др Вук Вукићевић

ОДЕЉЕЊЕ ОПШТИХ ПОСЛОВА

2.    СЕКРЕТАР / КООРДИНАТОР ОДЕЉЕЊА – Данијела Обрадовић
3.    АДМИНИСТРАТИВНИ СЕКРЕТАР / ОРГАНИЗАТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА – Марина Живановић
4.    СТРУЧНИ САРАДНИК – ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА – (упражњено)
5.    МЛ. СТР. САРАДНИК – БЛАГАЈНИК – Надежда Јовановић
6.    СТР.САРАДНИК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ – Мануела Граф
7.    ВОЗАЧ / ДОМАР – Славиша Ранитовић
8.    ХИГИЈЕНИЧАР / КАФЕ КУВАРИЦА – Зора Рамић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊА

9.    САВЕТНИК / КООРДИНАТОР ОДЕЉЕЊА ИСТРАЖИВАЊА – Слободан Мрђа
10.  ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК / ИСТРАЖИВАЧ:
–  Драгана Мартиновић
–  Маша Вукановић
–  Маја Тодоровић
–  Дејан Загорац
–  Маријана Миланков
–  Бојана Субашић
–  Биљана Јокић
–  Богдана Опачић
–  Ана Стојановић
11. СТРУЧНИ САРАДНИК / ОРГАНИЗАТОР  ИСТРАЖИВАЊА :
–  Маја Маринковић
–  Тамара Петровић

ИНФОРМАТИЧКО – ДОКУМЕНТАЛНО ОДЕЉЕЊЕ

12.    ВИШИ СТР. САР./ КООРДИНАТОР  ИНФОРМАТИЧКО- ДОКУМЕНТАЛНОГ ОДЕЉЕЊА  – Јелена Вујановић
13.    СТРУЧНИ САРАДНИК У ИНФО-ДОКУМ. ОДЕЉЕЊУ:
–  Синиша Стефановић
–  Маријана Узуновски
–  Бојана Косорић
14.  УРЕДНИК ЗА УМЕТНИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
– Пеђа Пивљанин

УКУПНО: 14 ПОСЛОВА 24 ИЗВРШИЛАЦА