Identiteti žene u savremenom vizuelnom stvaralaštvu

Istraživanje „Identiteti žene u savremenom vizuelnom stvaralaštvu“ (2021/22. godina) deo je dvogodišnjeg regionalnog i međunarodnog umetničkog projekta Rise of woman in culture in Western Balkan posvećenog ulozi i značaju žene u oblikovanju kulturne i društvene stvarnosti.

Istraživanje „Identiteti žene u savremenom vizuelnom stvaralaštvu“ (2021/22. godina) deo je dvogodišnjeg regionalnog i međunarodnog umetničkog projekta Rise of woman in culture in Western Balkan posvećenog ulozi i značaju žene u oblikovanju kulturne i društvene stvarnosti. Idejna autorka projekta je Biljana Jotić, istoričarka umetnosti, nezavisna kustoskinja i aktivna preduzetnica u kulturi. Autorski koncept je formiran na okupljanju savremenih umetnica, kustoskinja, aktivnih preduzetnica u regionu, a potom je proširen i na druge evropske zemlje. Fokusiran je na žensko stvaralaštvo, tj. oblast vizuelnih umetnosti kroz strategiju širenja saradnje i razmene znanja različitih predstavnica kulturnog sektora. Projekat je kompleksan i sastavljen je iz više segmenata, a jedan čini istraživanje – kvantitativno i kvalitativno, koje je obavljeno u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka.

Predmet istraživanja

Predmet istraživanja su identiteti žene koji se otkrivaju u savremenom stvaralaštvu mladih vizuelnih umetnica (od 22. do 45. godina) i kustoskim praksama kustoskinja institucionalnog i vaninstitucionalnog sektora, i to u pet zemalja regiona: Republika Srbija, Republika Hrvatska, Republika Slovenija, Republika Crna Gora i Republika Severna Makedonija.

Ciljevi istraživanja

Opšti cilj istraživanja je ispitivanje identitetâ i položaja žena stvaralaca u realnom društveno-kulturnom kontekstu, u kojem žive i rade – iz ugla samih umetnica, kao i kustoskinja.

Specifični ciljevi su:

 • ispitivanje iskustava i stavova slobodnih vizuelnih umetnica i kustoskinja institucionalnog i vaninstitucionalnog sektora na temu vidljivosti i prisustva žena kao stvaralaca;
 • mapiranje problema i izazova sa kojima se one suočavaju vezano za produkciju i prezentaciju njihovog stvaralaštva, kao i za generisanje prihoda;
 • ispitivanje odnosa institucionalnog i vaninstitucionalnog sektora u oblasti vizuelnih umetnosti;
 • mapiranje (ne)prisustva feminističkih teorija u kustoskim praksama, kao i novim umetničkim praksama.

Aktivnosti (februar 2021–februar 2022):

 • priprema istraživanja i prezentacija na koordinacionom sastanku;
 • izrada uzorka i nacrta instrumenta istraživanja;
 • izrada on line ankete za umetnice;
 • sprovođenje on line ankete za umetnice;
 • izrada instrumenta/vodiča za usmereni individualni intervju sa kustoskinjama (van)institucionalnog sektora;
 • organizovanje i realizacija intervjua sa kustoskinjama;
 • kontrola i unos podataka on line ankete u bazu podataka;
 • statistička obrada dobijenih podataka iz on line ankete (kvantitativna analiza);
 • izrada transkripta realizovanih intervjua;
 • analiza dobijenih podataka iz intervjua (kvalitativna analiza);
 • izrada finalnog izveštaja;
 • pisanje preporuka o poboljšanju uslova rada vizuelnih umetnica i kustoskinja vaninstitucionalnog sektora (Policy of recommendation);
 • distribucija finalnog izveštaja na mejl adrese ustanova kulture, ministarstava kulture, kulturnih organizacija, donosilaca odluka, medija i dr., u svih pet zemalja regiona.

Rukovodilac istraživanja u Zavodu: mr Dragana Martinović
Stručni saradnik na istraživanju u Zavodu: dr Slobodan Mrđa
Spoljna stručna saradnica na istraživanju: dr Emilija Radibratović

Publikacija „Identiteti žene u savremenom vizuelnom stvaralaštvu”

 

 

 

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве