Javni konkurs za izbor direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka

Na osnovu člana 35. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“ br. 72/2009,  13/2016, 30/2016 – ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021) i člana 22. – 25. Statuta Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka del. broj 24. od 16.01.2017. godine, i člana 1. i 2. Statuta o izmenama Statuta Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka del. broj 1024 od 21.10.2019. godine kao i Odluke Upravnog odbora br. 1420/20.12.2021. godine

 

Upravni odbor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka raspisuje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA

 

 1. Podaci o ustanovi: Republička ustanova kulture “Zavod za proučavanje kulturnog razvitka „ Beograd, ul. Rige od Fere br. 4.
 1. Radno mesto: direktor
  1. Direktor se imenuje na period od četiri godine.
 1. Uslovi koje kandidat za direktora mora da ispunjava:
 • Visoko obrazovanje: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;  na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci i na poslovima u oblasti kulture od čega najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja u ustanovama u oblasti kulture;
 • da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje dužnosti direktora;
 • aktivno znanje jednog svetskog jezika;
 • znanje rada na računaru;
 • državljanstvo Republike Srbije;
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. Dokazi koji se prilažu prilikom prijave na javni konkurs:
 • predlog Programa rada i razvoja Zavoda za period od četiri godine;
 • diplomu o stečenom visokom obrazovanju;
 • isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci i na poslovima u oblasti kulture (uverenja, potvrde ili drugi akti na osnovu kojih se dokazuje da ima pet godina radnog iskustva sa visokim obrazovanjem i na poslovima u oblasti kulture);
 • isprave kojima se dokazuje radno iskustvo na poslovima rukovođenja u ustanovama u oblasti kulture (uverenja, potvrde ili drugi akti na osnovu kojih se dokazuje da ima dve godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja u ustanovama u oblasti kulture);
 • biografiju koja sadrži podatke o dosadašnjem radu i ostvarenim rezultatima uključujući i spisak objavljenih radova;
 • uverenje, ne starije od šest meseci, da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije pravosnažno osuđivan za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti;
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • fotokopiju lične karte odnosno ispis očitane biometrijske lične karte;

10)dokaz o znanju svetskog jezika (diploma fakulteta, potvrda o položenom ispitu na studijama ili uverenje – potvrda referentne akreditovane ustanove).

11)dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (lekarsko uverenje ne starije od šest meseci).

Dokazi se prilažu se u originalu ili kopiji overenoj kod nadležnog organa.

Prilikom sastavljanja liste kandidata, Upravni odbor će naročito ceniti i sledeće činjenice:

 • da kandidat poznaje poslovanje ustanova kulture;
 • da kandidat poznaje metodologiju istraživanja u društvenim i humanističkim naukama i da je dao naučni doprinos svojim istraživačkim radom u oblastima kulture, umetnosti i medija, posebno ukoliko je taj doprinos prepoznat odgovarajućim akademskim ili naučnim zvanjem;
 • kvalitet predloženog programa rada i razvoja Zavoda, iz podnete konkursne dokumentacije.

 

 1. Rok i način podnošenja prijave:

Prijave na javni konkurs i potrebna dokumentacija (dokazi), uz ime i prezime kandidata, podatke za kontakt (telefon i elektronska pošta) i potpis kandidata, podnose se pisanim putem preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti na adresu: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Rige od Fere 4, 11000 Beograd,  sa naznakom „Za javni konkurs – izbor direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka“ ili se dostavljaju lično svakog radnog dana od 9:00 do 15:00 časova na istoj adresi.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu „Politika“. Ako poslednji dan roka pada na dan u kome Zavod ne radi, rok ističe prvog narednog radnog dana.

Upravni odbor će pregledati sve blagovremeno prispele prijave a razmatrati samo potpune prijave. Pod blagovremenim prijavama se podrazumevaju sve one pristigle u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Pod potpunim prijavama se podrazumevaju one sa kompletnim dokazima traženim u okviru konkursne dokumentacije.

Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene ili nerazumljive prijave, kao i prijave uz koje nisu dostavljeni svi potrebni dokazi, Upravni odbor odbacuje rešenjem protiv koga se može izjaviti žalba Ministarstvu kulture i informisanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Upravni odbor će sprovesti intervjue sa kandidatima koji su blagovremeno podneli potpunu dokumentaciju u roku od 15 dana po okončanju dana za prijem prijava, završetka konkursa.

Tekst konkursa kao i dostavljene prijave i dokumentacija kandidata biće dostupni javnosti putem sajta Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, www.zaprokul.org.rs

Upravni odbor će u roku od 15 dana od obavljenih razgovora sa kandidatima, odnosno 30 dana od dana završetka konkursa, dostaviti predlog liste kandidata sa obrazloženjima po azbučnom redu, nadležnom Ministarstvu kulture i informisanja.

Ministarstvo predlaže Vladi kandidata za direktora sa liste kandidata ili je obaveštava o razlozima neprihvatanja iste.

Direktora imenuje Vlada Republike Srbije na period od 4 godine.

O odluci Vlade o imenovanju direktora obaveštavaju se svi učesnici konkursa koji su ušli u izborni postupak.

Za davanje obaveštenja o konkursu zadužena je Danijela Obradović, telefon 011/2637 565, radnim danima od 9:00 do 13:00 časova.

Oglas o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje direktora Republičke ustanove Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, objavljuje se u dnevnom listu „Politika“ za teritoriju cele RS i na zvaničnim internet stranama Nacionalne službe za zapošljavanje i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka www.zaprokul.org.rs

Napomena: Predlog rada i razvoja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka prema modelu dostupnom na sajtu Zavoda http://zaprokul.org.rs/wp-content/uploads/2017/02/Obrazac-za-predlog-cetvorogodisnjeg-rada-i-razvoja_konkurs-za-direktora-Zaprokul.pdf   ne sme biti duži od pet strana, font: Times New Roman (ili odgovarajući Open Type font), veličina slova: 12, prored (paragraph: Multiple at 1.15)

 

Upravni odbor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka je na četvrtoj, redovnoj sednici, održanoj 17. januara 2022. godine od 10.30 časova, u okviru druge tačke dnevnog reda, doneo Zaključak broj 39/17.01.2022 i  Odluku broj 42/17.01.2022 o usvajanju Obrazložene liste kandidata za mesto direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.

Preuzmite Obrazloženu listu kandidata:

Obrazložena lista kandidata

 

Rešenjem Vlade Republike Srbije od 28. januara 2022. godine, broj: 119-520/2022, za direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka imenovan je Marko Krstić.

 

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве