Direktor


dr Vuk Vukićević
Direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, republičke centralne ustanove kulture
Tel: +381 11 2637 565
Mob: +381 63 398 905
E-pošta: vuk.vukicevic@zaprokul.org.rs

Biografija dr Vuka Vukićevića

Obrazovanje

2007 – 2013 Naučne doktorske studije menadžmenta umetnosti i medija
Fakultet dramskih umetnosti, katedra za menadžment,

Univerzitet umetnosti u Beogradu

2000–2001 Evropska master diploma specijalističkih studija u menadžmentu kulturoloških preduzeća
Viša poslovna škola, Dižon, Francuska
Završni rad : Elektronsko izdavaštvo, danas i sutra
program je pohađan u: Salin Roajal, Dižon, Kluž, Amsterdam, Friburg.
1999 – 2000 Napredna diploma iz francuskog jezika: DALF, Institut za obrazovanje odraslih, Ženeva.
1995 – 2000 Diplomirani dramaturg, Fakultet dramskih umetnosti, odsek dramaturgija, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Radno iskustvo

od 2017. do sada direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, republičke centralne ustanove kulture, Beograd

Direktor organizuje i rukovodi radom Zavoda; stara se o zakonitosti rada Zavoda; predlaže osnove poslovne politike, program rada i plan razvoja ustanove i finansijski plan ustanove; preduzima mere za sprovođenje tih dokumenata i poslovne politike; odgovoran je za sprovođenje programa rada ustanove; obavlja i druge poslove.

Uz uspešan nastavak kontinuiranih aktivnosti, u Zavodu je u navedenom periodu, pored ostalog:

uspešno renovirana specijalna biblioteka ustanove i završena kompletna revizija bibliotečkog fonda;
pripremljena je i objavljena internet prezentacija i mobilna aplikacija naučnog časopisa „Kultura“, koje omogućavaju pretraživanje svih tekstova objavljenih u časopisu od njegovog osnivanja 1968. godine do danas prema različitim kriterijumima;
u saradnji sa Institutom za pozorište, film, radio i televiziju FDU uspešno je realizovan istraživački projekat čiji je naručilac Ministarstvo kulture i informisanja „Modeli lokalnih kulturnih politika kao osnova za povećanje kulturne participacije“, pošto je izabran je na konkursu Republičkog sekretarijata za javne politike, u okviru „Perform“ projekta Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, koji sprovode Helvetas i Univerzitet u Friburgu;
Zavod je tokom 2018. godine postao član evropske mreže stručnjaka u oblasti upravljanja kulturom – ENCATC,
Zavod je prvi put uspeo da kao partner učestvuje u projektu koji je u okviru programa Erazmus plus finansiran od strane Evropske komisije:„Upoznajte svoje susede u trećem dobu“, zajedno sa sedam partnerskih organizacija iz pet evropskih zemalja: Italije, Francuske, Nemačke, Bugarske i Rumunije.
Za izuzetan doprinos radu Instituta za pozorište, film, radio i televiziju FDU Zavodu je dodeljena zahvalnica, a direktor je primio nagradu „Kulturni obrazac“ od strane Ministarstva kulture i informisanja „za posvećeni rad na korist naše kulture“, kao i Povelju Filmskih novosti za dugogodišnju saradnju, povodom obeležavanja 75 godina rada ove ustanove.

2016 – 2017. – posebni savetnik Ministra kulture i informisanja

– vršenje poslova u oblasti naučnih, razvojnih i primenjnih istraživanja u oblasti kulture, kao i u oblasti digitalno-istraživačke infrastrukture;

2010 – 2016. generani sekretar, Udruženje izdavača i knjižara Srbije, Beograd
U skladu sa Statutom udruženja, generalni sekretar je lice koje zasniva radni odnos sa udruženjem i rukovodi stručnim, administrativnim, finansijskim i drugim službama i odgovara za njihovo blagovremeno i zakonito delovanje. U navedenom periodu UIKS je stekao status reprezentativnog udruženja u kulturi rešenjem Ministra kulture, informisanja i informacionog društva od 20. oktobra 2011. godine. Pored toga, u periodu angažovnja, udruženje je:

okupilo 120 članova među kojima dva najznačajnija javna preduzeća u izdavaštvu,
potpisalo Protokol o saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije,
imalo svog predstavnika u Odboru Beogradskog sajma knjiga,
postalo član i zastupalo srpsko izdavaštvo u Evropskoj federaciji izdavača i Međunarodnoj asocijaciji izdavača,
Udruženje je na konkursima uspelo da dobije finansijsku podršku od više miliona dinara za projekte „Obogaćivanje knjižnih fondova biblioteka Srba u regionu i dijaspori“ i „Obeležavanje Svetskog dana knjige i autorskog prava“, koji su trajali više godina,
Rad je uključivao i koordinaciju aktivnosti i učešće u zakonodavnim procesima i donošenju pravnih akata vezanih za aktivnosti u struci (Zakon o izdavaštvu, Zakon o obaveznom primerku, Zakon o udžbenicima, Strategija razvoja kulture…), organizaciju kolektivnog nastupa srpskih izdavača na sajmovima knjiga u inostranstvu, koncepciju i organizaciju panela, seminara, kulturnih događaja, međunarodnih sastanaka; kao i mnoge druge aktivnosti.
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu dodelio je Vuku Vukićeviću Povelju zahvalnosti za izuzetan doprinos ugledu Filološkog fakulteta i razvoju projekata i nastave jezika, književnosti i kulture, kao i očuvanja srpske kulturne baštine oktobra 2015.
2014 – 2016. direktor Organizacije za ostvarivanje repografskih prava, Beograd

OORP je prva i jedina organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava u oblasti štampanih izdanja. Direktor je koordinirao osnivanje organizacije od strane pet udruženja (književnika, prevodilaca, izdavača), zatim je organizacija dobila dozvolu za rad od strane Zavoda za intelektualnu svojinu i time pravo da jedina ostvaruje kolektivna prava autora i izdavača štampanih dela u zemlji. OORP je postao član međunarodne federacije reprografskih organizacija.

2013 – 2017. docent u oblasti Scenario i Video produkcija, Računarski fakultet, Beograd

2005 – 2010. osnivač i direktor, Najbolji prijatelj d.o.o., Beograd
– preduzeće je uspešno poslovalo u oblasti izdavaštva, prevodilaštva i oglašavanja.

2002 – 2005 urednik, IKP Evro, Beograd
U navedenom periodu urednik je rukovodio poslovima i produkcijom naslova iz oblasti književnosti, knjiga za decu i omladinu, esejistike i drugih izdanja, prateći i organizujući rad urednika pojedinačnih izdanja, prevodilaca, lektora, korektora, grafičkih urednika i drugih lica uključenih u proces pripreme i objavljivanja novih knjiga.

2001. istraživač, Euklid, kulturna tačka EU, Liverpul, Velika Britanija
Tokom četvoromesečnog staža organizovanog u okviru programa master studija i dodatnog tromesečnog angažovanja rad je obuhvatao istraživanja, pripremu časopisa i seminara o finansijskim programima vezanim za kulturu, obrazovanje, sport i mlade u Evropi i svetu, kao i održavanje internet sajta Euklida i komunikaciju sa zainteresovanima za dobijanje finansijske podrške iz programa Evropske Unije.

Januar – jun 1999. Televizijski novinar, BK Televizija, Beograd
– ideja, pisanje, snimanje i montaža priloga za jutarnji i informativni program

Članstvo u odborima i radnim grupama:

od 2016. do sada – član implementacione grupe za praćenje sprovođenja Akcionog plana Vlade Republike Srbije
2016.- član Odbora za digitalizaciju, koji je formiralo Ministarstvo kulture i informisanja.
2014-2016. član Odbora Beogradskog sajma knjiga
2014. – član radne grupe koju je formiralo Ministarstvo kulture i informisanja za praćenje i realizaciju nastupa Republike Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga.

Znanje jezika

srpski – maternji;
francuski – odlično znanje (međunarodno priznata diploma o najvišem stepenu poznavanja fracuskog jezika kao nematernjeg „DALF“)
engleski – odlično znanje (položeni ispiti iz engleskog jezika na osnovnim akademskim studijama i akademsko pisanje na engleskom na doktorskim studijima)
Dugogodišnja primena znanja oba strana jezika u akademskom i profesionalnom životu.

Bibliografija – naučni radovi
Odbranjena doktorska teza: Sadržaji novih medija i mogućnosti njihove primene u ostvarivanju ciljeva javnih radio-televizijskih servisa, Fakultet dramskih umetnosti, katedra za menadžment, Beograd, 2013.

Objavljeni naučni radovi:

Uporedna analiza međunarodnog pozorišnog festivala u Avinjonu i Bitefa: za ili protiv višestrukih ciljeva, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti broj 15-16, Beograd, 2010.
Digitalizacija kulturnog nasleđa u funkciji ostvarivanja ciljeva kulturne politike, Kultura broj 130, Beograd, 2011.
Strategija razvoja kulture i kulturna demokratija, Kultura polisa 35, Beograd 2018.
Novi mediji u mrežnoj komunikaciji, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 33, Beograd, 2018.
Vladimir Kolarić, Vuk Vukićević: Kulturna politika jugoslovenskog samoupravljanja: idejno-vrednosne osnove i modaliteti. Sociološki pregled, broj 3/2018, izdavač Sociološko društvo Srbije.
Publikacija na engleskom jeziku štampana u Nemačkoj: Vladimir Kolarić, Vuk Vukićević: Cultural Policy of Yugoslav Self-Management, Globe Edit, 2019, ISBN 978-613-9-41543-4,
Autorski tekst: „Kada će Srbija dobiti portal za kulturu“, Politika, 4. jun 2011, dodatak Kultura umetnost nauka,
Urednik ili prevodilac više od stotinu različitih izdanja.
Vuk Vukićević je oženjen, otac troje dece, rođen 11.08.1977. u Nansiju, Francuska.

Imenovanje direktora regulisano je članom 34. Zakona o kulturi ,,Službeni glasnik RS“ broj 72/09; 13/16; 30/16 – ispravka.
Nadležnost direktora regulisana je članom 38. Zakona o kulturi i članom 31. Statuta Zavoda.

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка