Druga faza projekta: Posetioci manifestacije „Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10“ u 2016. godini

5. April 2016.

Prva manifestacija „Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10“ održana je 2014. godine. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka bio je angažovan na sprovođenju ankete posetilaca, što je osmišljeno u formi pilot projekta s obzirom na urgentnost zahteva, te ograničenja u pogledu vremenskog okvira za pripremu projekta i sredstava za realizaciju terenskog dela istraživanja. Rezultati istraživanja predstavljeni su na sastanku Odbora manifestacije, a dodatno je pripremljen i analitički izveštaj, u kome je prikazana demografska struktura posetilaca, istaknute jake i slabe strane manifestacije i date smernice za dalji razvoj manifestacije i pratećeg istraživačkog procesa.

Imajući u vidu rezultate pilot projekta, planirana su dva potprojekta: a) anketa posetilaca manifestacije u cilju detaljnijeg istraživanja njihovih stavova o ovako koncipiranoj manifestaciji, kao i o radu muzeja pre i posle manifestacije; pored demografske strukture posetilaca, planirano je ispitivanje njihovih kulturnih potreba i navika; b) intervjui/anketa kustosa u cilju dodatne evaluacije manifestacije u fazi pripreme, realizacije, te perioda koji sledi nakon manifestacije.

U planu je anketno istraživanje na reprezentativnom slučajnom uzorku (okvirno 2.000 ispitanika). Instrument će biti kreiran kombinovanjem ajtema i skala iz ranijih istraživanja realizovanih u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka o kulturnoj participaciji opšte populacije i specifičnih grupa.

Koordinatori: Maja Marinković i Bogdana Opačić

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка