Efekti kulturne participacije: psihološka i antropološka perspektiva

16. February 2021.

Generalna teza je da kulturna participacija povoljno deluje na razvoj ličnosti u celini, a posebno na razvoj kreativnosti i kognitivnih funkcija u širem smislu, kao i introspekcije, doživljaja sopstvenog identiteta, doživljaja drugih i okruženja. Od posebnog društvenog značaja su empirijski podaci koji ukazuju na pozitivnu vezu između učešća u kulturnim aktivnostima i društveno korisnih angažmana. Pored pozitivnih efekata kulturne participacije dece na njihov razvoj i socio-psihološke parametre u odraslom dobu, koja je dokumentovana i u okviru zavodskog projekta „Kulturna participacija i kulturno nasleđe“, takođe je važno istaći da osobe koje su u detinjstvu i mladosti participirale u kulturnom životu prenose takve obrasce ponašanja narednim generacijama kroz porodične i profesionalne aktivnosti. Cilj projekta koji predlažemo je da se istraže efekti kulturne participacije iz psihološke i antropološke perspektive na slučaju višegodišnjih programa za decu i mlade, koji su realizovani od 1977 („Škozorište“) odnosno 1981. („Školigrica“) do 2006. godine. Obilje arhivskog materijala o programima i polaznicima, kao i očuvani kontakti sa polaznicima škole koji su sada u odraslom dobu, omogućavaju dizajniranje multidisciplinarne studije koja bi: 1. ispitala vezu između rane kulturne participacije i socio-psiholoških parametara u odraslom dobu i 2. omogućila uvid u aktuelne obrasce prenosa kulturnih obrazaca na mlađe generacije. Pored analize arhivske građe, bilo bi realizovano anketno istraživanje na uzorku nekadašnjih polaznika navedenih programa, kao i dubinski intervjui koji bi obezbedili uvid u različite aspekte antropologije detinjstva i mladih. Pored doprinosa naučnim saznanjima u relevantnim oblastima, rezultati istraživanja omogućiće formulisanje preporuka za efektnu kulturnu politiku, koja podstiče kulturnu participaciju dece kao budućnosti u kulturnom razvitku Srbije.

Rukovodioci: Biljana Jokić i Maša Vukanović
Saradnici: Ana Stojanović i Maja Todorović

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка