Kulturne politike u cilju dugoročnog planiranja kulturnog razvoja Republike Srbije

2. February 2020.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka se u dosadašnjem radu bavio lokalnim kulturnim politikama. U skladu sa aktuelnim tendencijama, osnovna ideja projekta je sagledavanje stanja u kulturi na lokalnom nivou, uključujući i kulturne politike i inicijative na nivou gradova i opština u Srbiji. U Republici Srbiji, prema podacima Zavoda, trenutno funkcioniše 526 javnih ustanova kulture, u 162 jedinice lokalne samouprave. Pored javnih ustanova kulture, civilni i privatni sektori imaju značajnu ulogu u obogaćivanju kulturne ponude, promociji društveno odgovornih vrednosti, kao i stvaralaštva pojedinaca i organizacija. U dosadašnjim istraživanjima Zavoda mapirano je oko 2.000 udruženja u kulturi, među kojima se najveći broj bavi kulturno-umetničkim amaterizmom.

Pored sagledavanja stanja u kulturi na institucionalnom nivou, Zavod realizuje i istraživanja kulturne participacije građana, kao drugog važnog segmenta kulturnog života. U skladu sa tim, Zavod će izdati publikaciju „Kulturna participacija građana Srbije“ na srpskom i engleskom jeziku, gde će svi zainteresovani, između ostalog, moći pronaći podatke o kulturnim potrebama, kulturnim navikama, ukusima i stilovima građana Srbije. Ovakvi podaci predstavljaju neophodan segment svakog dugoročnog planiranja kulturnog razvoja i formulisanja kulturne politike na različitim nivoima.

Osnovni cilj projekta je sagledavanje stanja kompletnog kulturnog sistema na nivou gradova i opština u Srbiji, kako javnog tako i civilnog i privatnog sektora i, zahvaljujući projektu, razvoj informacionog sistema za praćenje sprovođenja mera kulturnih politika, kao razvoj strateškog planiranja u oblasti kulture na lokalnom nivou, koji predstavlja značajan doprinos strateškom planiranju na nacionalnom nivou. U sklopu razvoja informacionog sistema, planirano je programersko unapređenje, čime će biti omogućen lakši i jednostavniji pristup podacima i njihovo korišćenje za izradu lokalnih strategija razvoja kulture, kao i za razvoj projekata i programa koji doprinose obogaćivanju kulturnog života građana širom Srbije i lakšoj dostupnosti programa različitim ciljnim grupama.

Shodno tome, dodatni cilj projekta je i pokretanje inicijative strateškog planiranja u kulturi i razmatranje mogućnosti za saradnjom sa lokalnim samoupravama u cilju izrade lokalnih planova razvoja kulture.

U okviru projekta određene aktivnosti će biti sprovedene radi uspostavljanja i učvršćivanja partnerskih odnosa sa različitim ustanovama, organizacijama i pojedincima kao i radi njihovog upoznavanja sa radom i rezultatima Zavoda.

Istraživači: Bogdana Opačić, Bojana Subašić, Biljana Jokić, Slobodan Mrđa

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка