Međunarodne aktivnosti Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka

3. February 2020.

U okviru međunarodnih aktivnosti, Zavod će tokom 2020. godine realizovati sledeće aktivnosti:

Zavod će u domenu svoje delatnosti nastojati da obezbedi podršku, odnosno učestvuje u izradi izveštaja o stanju u oblasti kulture, evropskim telima nadležnim za praćenje procesa evrointegracija (Savet Evrope, Evropska komisija), kao i za regionalne i evropske inicijative i programe u koje je Srbija uključena  (Regionalni savet za saradnju, Putevi kulture, Dunavska strategija…).

Zavod će kao partner u okviru Nacionalne kontakt tačke za Unesko Konvenciju o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza nastaviti da učestvuje u njenoj promociji i implementaciji, i u prikupljanju informacija za potrebe redovnog izveštavanja. Zavod će nastaviti da prisustvuje zasedanjima Skupštine ili Komiteta. Tokom 2020. godine očekuje se učešće Srbije u implementaciji metodologije Kultura 2030 Indikatori (Culture 2030 Indicators), inovativnog alata za praćenje doprinosa kulture ciljevima održivog razvoja prema Agendi 2030. Srbija se za primenu ove metodologije prijavila upitnikom u 2019. godini. Planirane su aktivnosti na tom polju, kao i u cilju izrade predloga Nacionalne mape puta za primenu Konvencije 2005 u digitalnom okruženju.

Zavod će, kao tehnički realizator CDIS projekta, odnosno alata za sagledavanje multidimenzionalne uloge kulture u razvojnim procesima, nastaviti da prati promene u oblastima svoga delovanja.

Zavod je partner na realizaciji projekta “Upoznajte svoje susede u trećem dobu” (Discovering European Neigbours in the Third Age” čiji je koordinator organizacija ILEU iz Ulma (Nemačka) a pored Zavoda i nemačkog partnera iz Frankfurta u realizaciji projekta učestvuju organizacije iz Bugarske, Rumunije, Italije i Francuske. Projekat se realizuje kroz program Erasmus+. Cilj projekta je da podstakne saradnju mlađih generacija (studenti i osobe starosti do 60 godina) sa osobama u trećem dobu (65+ godina starosti) u pogledu prenošenja usmenih istorija korišćenjem novih tehnologija te na taj način obezbedi bolje razumevanje uslova života starijih osoba u šest evropskih zemalja. U cilju razvoja međunarodne saradnje Zavoda, realizacija pomenutih aktivnosti će jednim delom biti finansirana sredstvima opredeljenim za projekat Međunarodne aktivnosti Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.

U okviru svoje delatnosti Zavod će nastojati da razvija saradnju sa sličnim institucijama u inostranstvu na bilateralnoj osnovi, ali i da bude podrška u bilateralnoj saradnji Ministarstva kulture i informisanja. Zavod planira da promoviše knjigu posvećenu srpsko-francuskim kulturnim odnosima, čiji je autor francuski istoričar Aleksis Trud.

Posebna grupa aktivnosti odnosi se na intenziviranje angažmana u pravcu uspostavljanja partnerskih odnosa sa institucijama iz drugih zemalja, kako bi se pojačali kapaciteti Zavoda za učešće u međunarodnim projektima podržanim u okviru programa poput Kreativne Evrope, Horizonta 2020, Erasmus Plus, Dunavskog Transnacionalnog programa, IPA programa i dr. To podrazumeva učešće na međunarodnim skupovima i radnim sastancima, kako bi se obezbedili uslovi, i potom, pripremile konkursne projektne prijave i dokumentacija, kao i na konferencijama i drugim stručnim skupovima koji mogu doprineti većoj vidljivosti i boljem povezivanju Zavoda na međunarodnom planu.

Takođe, u planu je da redovni godišnji sastanak EGMUS-a, evropske mreže za statistiku o muzejima, čiji je Zavod član od 2017. godine, bude organizovan u Zavodu.

Biće realizovane i međunarodne aktivnosti koje su povezane sa ostalim projektima Zavoda, kao što je na primer projekat vezan za puteve kulture kao i sa projektima finansiranim iz evropskih i drugih međunarodnih fondova.

Osim toga, nastojaće se da Zavod svoje aktivnosti posveti snaženju komunikacije i saradnji sa nosiocima srpskog kulturnog identiteta van granica Srbije kao i istraživanju njihove delatnosti.

Stručni saradnici: Vladimir Kolarić, Marijana Milankov, Biljana Jokić, Bogdana Opačić, Maša Vukanović, Bojana Subašić, Maja Marinković, Dejan Zagorac.

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка