Objavljena knjiga Kulturna participacija građana Srbije

17. December 2020.
Publikacija „Kulturna participacija Srbije“, 2020.

U izdanju Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka objavljena je knjiga Kulturna participacija građana Srbije, autora Slobodana Mrđe i Marijane Milankov. Knjiga je nastala kao deo istoimenog projekta Zavoda realizovanog 2019. godine, čije je jezgro činilo anketno empirijsko istraživanje na nacionalnom uzorku, sa osnovnim ciljem da da se stekne uvid u strukturu kulturne participacije građana naše zemlje.
Anketiranje je obavljeno u oktobru i novembru 2019. godine, pri čemu je od planiranih 1.600 anketiran 1.521 ispitanik, što predstavlja 95.0% realizacije uzorka. U istraživanju je učestvovalo 50 anketarki i anketara iz sredina u kojima je vršeno istraživanje ili sa teritorijalno bližih opština.
Anketiranje je obavljeno uz pomoć standardizovanog upitnika koji se sastojao od 50 pitanja, podeljenih u 7 grupa, pri čemu se prvi deo upitnika odnosio na standardne sociodemografske varijable a drugi je bio posvećen zavisnim varijablama, kao što su kulturna interesovanja, kulturne navike, informisanje i komunikacija, uz poseban segment upitnika vezan za ocenu ličnog blagostanja.
Zahvaljujući ovakvom anketnom istraživanju dobijeni su podaci o tome šta ispitanici vole da rade iz domena kulture (kulturne aspiracije), šta stvarno rade (kulturne prakse), koliko troše na kulturu i drugo, a prikupljei podaci o sociodemografskim karakteristikama ispitanika omogućili su identifikaciju pozicije ispitanika u socijalnom prostoru i identifikaciju njihovih profesionalnih, obrazovnih i urbanih karakteristika.
U studiji su analizirani i prikazani podaci za koje je procenjeno da bi mogli da budu od koristi kreatorima kulturne politike na svim nivoima, ustanovama kulture, formalnim i neformalnim umetničkim grupama, kao i široj zainteresovanoj javnosti.
Istraživanje Kulturna participacija građana Srbije oslanjalo se na ranija istraživanja kulturne participacije na nacionalnom nivou koje je sproveo Zavod: Kulturne prakse građana Srbije (2010)) i Kulturne potreba, navike i stavovi građana Srbije (2015) i sadrži komparativnu analizu sa njima.
Zavod za proučavanje kulturnog razvtka je pripremio i elektronska izdanja ove knjige u EPUB i PDF formatu, posebno prilagođena za čitanje sa ekrana, koja je moguće preuzeti sa sledećih adresa:

https://zaprokul.org.rs/wp-content/uploads/2020/12/Kulturna-participacija.rar

https://zaprokul.org.rs/wp-content/uploads/2020/12/Kulturna-participacija-gradjana-Srbije-KB.pdfhttps://zaprokul.org.rs/wp-content/uploads/2020/12/Kulturna-participacija-gradjana-Srbije-KB.pdf

Koordinaciju terenskog dela istraživanja na osnovu kog je nastala knjiga uradile su istraživač Bogdana Opačić i organizator istraživanja Maja Marinković. Recenzenti knjige su prof. dr Nikola Božilović, prof. dr Jelena Đorđević i prof. dr Branimir Stojković, a publikacija pored osnovnog teksta sadrži uvod, biblografiju, pojmovni i imenski indeks i kratke biografije autora.

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка