Publika manifestacija i festivala

29. September 2013.

Koordinatori i istraživači:
Biljana Jokić
Slobodan Mrđa

Saradnici:
Marijana Cvetan
Dušica Milovanović

Razlozi za pokretanje projekta i predmet istraživanja
Tokom poslednjih nekoliko godina, u okviru Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, realizovana su istraživanja publike (pozorišne i muzejske), kao i istraživanja koja su se bavila kulturnim potrebama i navikama opšte populacije i posebnih grupa (studenti i srednjoškolci). Jedan opšti zaključak odnosi se na relativno mali procenat redovne muzejske i pozorišne publike, nasuprot masovnom posećivanju kulturno-umetničkih manifestacija i festivala. Tipičan primer je veliko interesovanje za muzeje tokom „Noći muzeja“, nasuprot značajno slabijem interesovanju tokom ostalih dana u godini (što je bilo predmet istraživanja „Noć muzeja kao kulturološki i društveni fenomen u Srbiji“, realizovanog 2012. godine).
Festivalska publika decenijama je predmet istraživanja u svetu, dok je kod bila zapostavljena. Našim istraživanjem planirano je da bude obuhvaćeno pet jesenjih beogradskih festivala i manifestacija (BITEF, BEMUS, Sajam knjiga, Oktobarski salon, Festival autorskog filma). Biće primenjen posebno kreiran upitnik, koji obuhvata demografske podatke, modifikovanu skalu motivacije za posećivanje festivala, primenjivanu u ranijim istraživanjima, i skale preferencija i navika u domenu kulturne participacije.

Ciljevi
Glavni cilj istraživanja jeste da se utvrde relevantne karakteristike publike odabranih manifestacija i festivala u Beogradu, koje u najvećoj meri utiču na odnos publike prema kulturnom životu uopšte.
Posebni ciljevi:
1) utvrditi demografska i druga relevantna obeležja publike svake manifestacije, kao osnovu za komparativne analize;
2) na osnovu utvrđenih obeležja izvršiti kategorizaciju publike;
3) utvrditi koji motivacioni faktori u najvećoj meri utiču na odabir i učestalost posećivanja manifestacije;
4) ispitati odnos publike svake manifestacije prema drugim manifestacijama, institucijama kulture, kulturnoj ponudi.

Projektne aktivnosti za pet istraživačkih podprojekata:
1) izrada projektnog plana i definisanje uzorka;
2) izrada instrumenata istraživanja;
3) priprema terenskih aktivnosti i obuka anketara;
4) realizacija terenskog prikupljanja podataka;
5) šifriranje, unos i statistička obrada podataka;
6) analize i izrada izveštaja.

Nova publikacija: B. Jokić, S. Mrđa, Posetioci beogradskih jesenjih manifestacija i festivala

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка