UNESCO Konvencija o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza

14. February 2014.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je zajedno sa Ministarstvom kulture i informisanja određen za Kontakt tačku (prema članu 9. i 28. Konvencije) za Srbiju za promovisanje i implementaciju Konvencije o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza (UNESKO, 2005) i razmenu informacija koje se odnose na Konvenciju.

S obzirom na ovu činjenicu, u planu rada Zavoda za 2017. godinu je izrada izveštaja o merama i dometima u oblasti kulturne politike koje je Republika Srbija primenila u poslednje četire godine sa ciljem podsticanja i podržavanja razvoja kulturnih raznolikosti. Izrada izveštaja podrazumeva intenzivnu saradnju sa institucijama kulture, organizacijama civilnog sektora, kao i donosiocima odluka na svim nivoima kulturnog razvoja. Zavod će u svrhu efikasne izrade ovog sveobuhvatnog izveštaja, u proces prikupljanja i analize podataka, uključiti organizacije civilnog sektora i eksperte iz različitih oblasti kulturne produkcije i kreativnih industrija. U planu je i prisustvovanje jednom od zasedanja Skupštine ili Komiteta Uneska.

Rad na projektu do 2017. godine

Srbija je jedna od 135 članica koje su zaključno sa 2014. godinom, pristupile Uneskovoj Konvenciji o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza (Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions). Konvencija je usvojena 2005. godine na 33. Generalnom zasedanju Organizacije ujedinjenih nacija za kulturu, nauku i obrazovanje 20. oktobra 2005. godine, a stupila na snagu 2007. godine. Republika Srbija je Konvenciju ratifikovala 2009. godine. Uz Konvenciju usvojen je i kompletan set operativnih smernica za sprovođenje Konvencije kako bi se osnovna načela Konvencije što bolje prezentovala u praksi.
Konvencija je dokument usvojen u svrhu zaštite, promocije i unapređenja raznolikosti kulturnih izraza, odnosno kreativnosti i umetničkog stvaralaštva. Ovaj važan međunarodni dokument posvećen je negovanju, podsticaju i stvaranju socijalnih uslova koji omogućavaju različite kreativne i umetničke izraze. Poseban cilj Konvencije je podrška saradnji i razmeni među zemljama različitih kulturnih i društvenih konteksta, kao i razvoj ekonomskih aspekata umetnosti i stvaralaštva koji će konačno dovesti do unapređenja kulture. Konvencija naročito podstiče na saradnju u oblasti kulture, kulturnu razmenu i jačanje tržišta umetničkih dobara kao bitne komponente razvoja kulture. Usvajanje Konvencije imalo je veoma pozitivne rezultate u praksi. Potvrđivanjem ove Konvencije u Parlamentu, obezbedili su se uslovi za primenu prvog međunarodnog instrumenta koji reguliše pitanja očuvanja i razvijanja kulturne raznolikosti, čime se bitno utiče na ostvarivanje fundamentalnih sloboda i prava građana, garantovanih u nacionalnom zakonodavstvu Zakonom o kulturi (Službeni glasnik Republike Srbije, 72/2009), Zakonom o javnom informisanju (Službeni glasnik Republike Srbije, 83/2014), Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (Službeni glasnik Republike Srbije, 1/2003 – Ustavna povelja i Službeni glasnik Republike Srbije,72/2009 – dr.zakon i 97/2013 – odluka US).
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je, uz Ministarstvo kulture i informisanja, određen za kontakt tačku (prema članu 9. i 28. Konvencije) za Republiku Srbiju radi promovisanja i implementacije načela Konvencije. Redovan rad kontakt tačke u tu svrhu obuhvata nekoliko aktivnosti:

Organizaciju različitih programa i materijala koji doprinose boljem upoznavanju javnosti sa Konvencijom

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije su u dva navrata, 2009 i 2014. godine, štampali srpsku verziju Konvencije za zaštitu i unapređenje raznolikosti kulturnih izraza. Publikacija je dostupna onlajn i na zvaničnom sajtu Konvencije.

Organizovanje predselekcionog procesa za konkurs Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

Međunarodi fond za kulturnu raznolikost (International Fund for Cultural Diversity) svake godine raspisuje konkurs i pruža podršku inovativnim projektima iz oblasti kulturnog stvaralaštva i kulturne politike. Svake godine, počev od 2010. godine, Zavod u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja, redovno organizuje predseleciju nacionalnih projekata povodom konkursa Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost. Projekte svake godine ocenjuje posebna novoformirana komisija koju čine eksperti za kreativnu ekonomiju, kulturnu politiku i umetničko stvaralaštvo. Nacionalni panel eksperata bira najviše četiri projekta koje šalje u Pariz na završni izbor projekata koji dobijaju podršku Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost. Do sada su u šest ciklusa podršku Fonda dobila dva projekta iz Srbije: Profesionalni razvoj kulturnih preduzetnika u Srbiji 2009. godine i Jačanje lokalnih i regionalnih institucionalnih kapaciteta u cilju definisanja politika za razvoj kulturnih industrija u Srbiji 2014. godine sa planom konačne realizacije u 2016. godini

Obeležavanje Svetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj,

21.maja svake godine koji služi za povezivanje institucija i organizacija u kulturi i drugih relevantnih aktera sa temama Konvencije kako bi ih primenili u svom radu. Do sada je organizovano nekoliko bitnih programa koji su za temu imali: promociju projekata iz regiona koji su dobili podršku Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (2012); stanje i razvoj kulturnih industrija u Srbiji (2013) i mogućnosti korišćenja nasleđa u kreativnoj ekonomiji (2014). U 2015. godini tema skupa u maju biće Kinematografija kao sredstvo komunikacije i saradnje.

Prisustvo na redovnim sastancima zemalja članica Konvencije

Dva puta godišnje održavaju se sastanci zemalja članica Konvencije u sedištu Uneska u Parizu – Generalna skupština, svake druge godine u junu mesecu i Sasatanak međuvladinog komiteta, svake godine u decembru mesecu. Na taj način Republika Srbija ima mogućnost da da svoj doprinos u uobličavanju aktivnosti i drugih segmenata Konvencije. Do sada su sastancima prisustvovale Marijana Milankov, Ana Stojanović i Bojana Subašić (kao predstavnice Zavoda) i Ivana Zečević (kao predstavnica Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije).

Kreiranje izveštaja o stanju i razvoju kulture, kulturne politike i kulturnih industrija

Svake četvrte godine kontakt tačke Sekretarijatu Unesko Konvencije 2005 dostavlja detaljan izveštaj prema Uneskovim specijalizovanim formularima radi praćenja kulturnih tendencija i komparacije zemalja članica, koje u krajnjem cilju dovode do unapređenja saradnje i razmene u kulturi. Svoj prvi Četvorogodišnji izveštaj  Srbija je sačinila 2013. godine.

Погледајте званичне пропагандне филмове:

Unesco Official – Cultural Diversity
Corporate film of the International Fund for Cultural Diversity
CULTRIP, a trip through cultural industries

Dosadašnje aktivnosti:

2015: Konkurs Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost
2014: Svetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj – 21. maj 2014
2014: Konkurs Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost
2013: Svetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj – 21. maj 2013
2013: Konkurs Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost
2012: Svetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj – 21. maj 2012
2012: Konkurs Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost
2011: Svetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj – 21. maj 2011
2010: Konkurs Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка