Uspostavljanje modela evaluacije za razvoj kulturnih ruta

3. February 2020.

Koncept puteva kulture (ili kulturnih ruta) u Evropi se posebno intenzivno razvija od 1987. godine i posle usvojanja Dekleracije o Santijago de Kompostela (koja je inaugurisala puteve Svetog Jakova kao prvi evropsku kulturnu rutu). Putevi kulture podrazumevaju prepoznavanje zajedničkog kulturnog nasleđa Evropljana, ali i njegovo povezivanje i pozicioniranje na turističkom tržištu u okvirima kulturnog turizma. Stoga su putevi kulture danas kompleksan okvir u kome važnu ulogu imaju i lokalne samouprave i ustanove zaštite i turistički operateri i mali privrednici i udruženja građana, odnosno organizacije civilnog društva. Oni zajedno promovišu lokacije na putevima kulture i rade na razvijanju aktivnog interkulturalnog dijaloga.

U savremenim kulturnim politikama evaluacija, naročito kroz procese rada aktera posvećenih podsticanju i razvijanju različitih oblika kulturnog delovanja, predstavlja izuzetno važan aspekt kulturnog planiranja. S obzirom na raznorodnost delovanja aktera uključenih u kulturni turizam i razvijanje puteva kulture, proces evaluacije (u funkciji planiranja) značajno je usložnjen. Stoga, osnovni cilj projekta jeste da razvije model pomoću koga se pre svega kvalitativno, ali i kvantitativno, mogu evaluirati putevi kulture u Srbiji i to u pogledu upravljanja nasleđem (kao preduslova održivog kulturnog turizma) te razvoja turizma u lokalnom i nacionalnom okviru.

Proces realizacije projekta podrazumeva desk fazu tokom koje će se izvršiti analiza sadržaja ponuđenih u okvirima sertifikovanih puteva kulture koji obuhvataju i prostor Srbije te sačiniti metodologija daljeg rada na evaluaciji puteva kulture. Shodno tome će se koncipirati pilot istraživanje sertifikovanih kulturnih ruta u Srbiji. Metodološki, ova faza projekta počiva prevashodno na individualnim intervjuima sa akterima uključenim u funkcionisanje sertifikovanih puteva kulture. Najzad, treću fazu čine grupni intervjui sa predstavnicima lokalne samouprave, ustanova i organizacija uključenim u više-lokacijske kulturne rute na prostoru Srbije (npr. Transromanika, Put rimskih careva). Na osnovu treće faze projekta će se detaljnije razraditi model evaluacije kompleksnih kulturnih ruta (tačnije ruta koje prolaze kroz više jedinica lokalne samouprave u različitim regionima), što će biti testirano 2021. godine.

Rukovodilac projekta: Maša Vukanović
Istraživači: Ana Stojanović, Maja Todorović i Bogdana Opačić

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка