Regionalne razvojne agencije i kulturni razvoj u Srbiji, dr Ana Stojanović

Istraživanje Uloga regionalnih razvojnih agencija u kulturnom razvoju u Srbiji imalo je za predmet akreditovane regionalne razvojne agencije koje su osnovane da aktivno pomažu, pre svega, privredni razvoj regiona u Srbiji.

Cilj istraživanja bio je da prikupi osnovne informacije o akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama (status, osnivači, način funkcionisanja, aktivnosti) i da istraži mesto kulture i projekata u kulturi u okviru njihovih aktivnosti, kao i pružene usluge akterima u kulturi. Polazna hipoteza bila je da se razvojni potencijali kulture nedovoljno koriste u razvoju lokalnih zajednica i regiona, i da kultura u regionalnom razvoju nema adekvatno mesto. Dodatna hipoteza bila je da se kulturnom politikom ne prepoznaje potencijal regionalnih razvojnih agencija (usluge u vidu obuka za pisanje i upravljanje projektima, strateško planiranje, marketing) da pruže doprinos tranziciji javnog sektora u kulturi.

Rezultati istraživanja predstavljeni su najpre kroz pregled osnovnih podataka o regionalnim razvojnim agencijama radi dobijanja opšte slike o načinu na koji funkcionišu, a potom kroz njihove aktivnosti i saradnju sa akterima na horizontalnoj i vertikalnoj dimenziji upravljanja. Posebno su nas zanimale njihove aktivnosti na polju pružanja edukativnih i konsultantskih usluga, kao i tehničke podrške jedinicama lokalne samouprave, ustanovama kulture i turističkim organizacijama na projektima vezanim za kulturu. Prema dobijenim rezultatima, edukativne usluge regionalnih razvojnih agencija u vidu obuka za pisanje i upravljanje projektima, strateško planiranje, marketing se ne koriste u dovoljnoj meri budući da zaposleni iz ustanova kulture nisu redovno zastupljeni među polaznicima tih obuka. Među projektima koje su realizovale regionalne razvojne agencije, finansiranim iz domaćih i međunarodnih fondova, bilo je i projekata koji se dotiču različitih aspekata kulture (u širem smislu) a tim povodom ostvarile su saradnju sa ustanovama kulture, uglavnom zavodima za zaštitu spomenika kulture i muzejima. Ovim projektima regionalne razvojne agencije su pružile doprinos: zaštiti, interpretaciji i promociji kulturnog nasleđa; povećanju njegove dostupnosti rezidentima i turistima; očuvanju i negovanju kulture nacionalnih manjina, što je ključno za razvoj interkulturalnog društva, te stvarenju socijalne kohezije; uspostavljanju veze između tradicije i savremenosti – očuvanje stare zanatske proizvodnje primenom savremenih pristupa preduzetništvu i tržištu; razvoju i negovanju teritorijalnog identiteta regiona kreiranjem tipičnih proizvoda i zaštitom proizvoda sa geografskim poreklom; razvoju turizma; međuresornom povezivanju (povezujući kulturno nasleđe sa agrarnim nasleđem, turizmom, obrazovanjem i mnogim drugim oblastima).

Na osnovu sprovedenog istraživanja zaključilo se da regionalne razvojne agencije predstavljaju potencijal koji može da pruži značajan doprinos kulturnoj politici u skladu sa savremenim demokratskim kulturnim politikama, konkretno u pogledu: povezivanja ustanova kulture i lokalnih vlasti sa donatorima, prevashodno međunarodnim, kao način da se diversifikuju izvori finansiranja što jeste preporučeni model finansiranja ustanova kulture, unapređenja rada ustanova kulture, razvoja preduzetništva u kulturi i kreativnih industrija, unapređenja kulturnih politika učešćem u kreiranju lokalnih i regionalnih strategija, imajući u vidu da se regionalne razvojne agencije često uključuju u procese strateškog planiranja za potrebe izrade lokalnih razvojnih dokumenata opšteg i sektorskog tipa. Samim tim, regionalne razvojne agencije mogu da budu značajne za primenu strategija savremenih kulturnih politika, poput: strategije internacionalizacije, strategije povezivanja, strategije komercijalizacije i programsko-organizacione kompetitivne strategije, kao i za edukaciju kao jedan od ključnih preduslova za neophodne promene u radu ustanova kulture. Stoga bi, regionalne razvojne agencije trebalo da budu relevantan partner i podrška nacionalnom nivou u procesima kreiranja i implementiranja javnih praktičnih politika, uključujući i kulturnu politiku. Konkretnije, u nizu mera Akcionim planom definisane nacrtom Nacionalne strategije razvoja kulture za period od 2019. do 2029. godine, regionalne razvojne agencije mogu da budu partneri za njihovu implementaciju, za šta ih legitimiše dosadašnje iskustvo u pružanju usluga i na realizaciji projekata. U cilju transformacije celokupnog kulturnog sistema i kulturnom razvoju, te međuresornog povezivanja – planske, čvršće i smislenije veze kulturne politike i regionalne politike, kao i unapređenja vertikalne i horizontalne saradnje, predložene su preporuke akterima koji su bili važni u ovom istraživanju: regionalnim razvojnim agencijama, Ministarstvu kulture i informisanja, jedinicama lokalnih samouprava i ustanovama kulture.

PREUZMI PUBLIKACIJU

 

Календар

Nema rezultata.

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве