Регионалнe развојнe агенцијe и културни развој у Србији

12. октобра 2019.

Истраживање Улога регионалних развојних агенција у културном развоју у Србији настојало је да испита повезаност две области јавних практичних политика – политику регионалног развоја и културну политику, сагледавањем активности регионалних развојних агенција, као једних од институционалних носилаца регионалног развоја у Србији, и њиховог односа са установама културе из јавног сектора и доносиоцима одлука на локалном нивоу. Конкретније, да истражи улогу регионалних развојних агенција у коришћењу домаћих и међународних фондова у корист и за потребе културе, као и потенцијал агенција да подрже транзицију јавног сектора у култури. Истраживање се темељило на актуелности питања регионалног развоја као једног од изазова у процесу приступања Србије Европској унији, а затим и новој парадигми развоја заснованог на локалним, ендогеним ресурсима и значају културних, природних, друштвених предиспозиција локалних заједница. Истовремено, руководило се трендовима савремених културних политика, демократски оријентисаних.

Предмет истраживања биле су акредитоване регионалне развојне агенције које су основане да активно помажу, пре свега, привредни развој региона у Србији. Пошли смо од тога да се њихова улога и поље деловања нису ограничене, и да имају потенцијал да пруже допринос развоју новог начина пословања установа културе и трансформацији (локалних) културних система. С тим у вези, значај регионалних развојних агенција заснива се на томе што учествују у припреми и реализацији пројеката и планова локалног, регионалног карактера, утичу на коришћење расположивих фондова ЕУ, и што повезују и умрежавају различите актере на регионалном, националном и међународном нивоу.

Циљ истраживања био је да прикупи основне информације о акредитованим регионалним развојним агенцијама (статус, оснивачи, начин функционисања, активности) и да у оквиру њихових активности истражи место културе и пројеката у култури и пружене услуге актерима у култури. Истраживање полази од хипотезе да се развојни потенцијали културе недовољно користе у развоју локалних заједница и региона, и да култура у регионалном развоју нема адекватно место. С тога није ни у довољној мери заступљена међу пројектима које регионалне развојне агенције реализују, помажу да дође до њихове реализације или у самој реализацији. Додатна хипотеза је да се културном политиком не препознаје потенцијал регионалних развојних агенција у пружању доприноса трансформацији целокупног система и културном развоју на свим нивоима.

Резултати истраживања објављени су у електронској публикацији „Регионалнe развојнe агенцијe и културни развој у Србији“, аутора др Ане Стојановић.

Аутор пројекта: др Ана Стојановић, истраживач

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка