Успостављање модела евалуације за развој културних рута

3. фебруара 2020.

Концепт путева културе (или културних рута) у Европи се посебно интензивно развија од 1987. године и после усвојања Деклерације о Сантијаго де Компостела (која је инаугурисала путеве Светог Јакова као први европску културну руту). Путеви културе подразумевају препознавање заједничког културног наслеђа Европљана, али и његово повезивање и позиционирање на туристичком тржишту у оквирима културног туризма. Стога су путеви културе данас комплексан оквир у коме важну улогу имају и локалне самоуправе и установе заштите и туристички оператери и мали привредници и удружења грађана, односно организације цивилног друштва. Они заједно промовишу локације на путевима културе и раде на развијању активног интеркултуралног дијалога.

У савременим културним политикама евалуација, нарочито кроз процесе рада актера посвећених подстицању и развијању различитих облика културног деловања, представља изузетно важан аспект културног планирања. С обзиром на разнородност деловања актера укључених у културни туризам и развијање путева културе, процес евалуације (у функцији планирања) значајно је усложњен. Стога, основни циљ пројекта јесте да развије модел помоћу кога се пре свега квалитативно, али и квантитативно, могу евалуирати путеви културе у Србији и то у погледу управљања наслеђем (као предуслова одрживог културног туризма) те развоја туризма у локалном и националном оквиру.

Процес реализације пројекта подразумева деск фазу током које ће се извршити анализа садржаја понуђених у оквирима сертификованих путева културе који обухватају и простор Србије те сачинити методологија даљег рада на евалуацији путева културе. Сходно томе ће се конципирати пилот истраживање сертификованих културних рута у Србији. Методолошки, ова фаза пројекта почива превасходно на индивидуалним интервјуима са актерима укљученим у функционисање сертификованих путева културе. Најзад, трећу фазу чине групни интервјуи са представницима локалне самоуправе, установа и организација укљученим у више-локацијске културне руте на простору Србије (нпр. Трансроманика, Пут римских царева). На основу треће фазе пројекта ће се детаљније разрадити модел евалуације комплексних културних рута (тачније рута које пролазе кроз више јединица локалне самоуправе у различитим регионима), што ће бити тестирано 2021. године.

Руководилац пројекта: Маша Вукановић
Истраживачи: Ана Стојановић, Маја Тодоровић и Богдана Опачић

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка