S. Stefanović, Pregled položaja srpske ćirilice u kulturi i javnoj komunikaciji

Fenomen kojeg ovom publikacijom ocrtavamo sa teoretskog i praktičnog stanovišta vanredno interesantan: izostanak ostvarivanja prava nacionalne većine u nekoj od modernih država na upotrebu matičnog pisma u odsustvu vojno-upravne okupacije. Izrađena je, na osnovu podataka postojećih u Narodnoj biblioteci Srbije, kvantitativna analiza kretanja broja publikacija (knjiga i periodike) na štokavskom jeziku štampanih modernom srpskom ćirilicom. Brojčano i grafički su prikazana izdanja nakon 1900.godine, na nivou Srbije zbirno i kombinovano sa demografskim podacima zaključno sa 1999, odnosno 2012. godinom, uz pojedinačni pregled izdanja univerzitetskih centara u i izvan Republike Srbije. Središnja pitanja ovoga rada koncentrisana su na srpsku ćirilicu kao standard.

Fenomen kojeg ovom publikacijom ocrtavamo sa teoretskog i praktičnog stanovišta vanredno interesantan: izostanak ostvarivanja prava nacionalne većine u nekoj od modernih država na upotrebu matičnog pisma u odsustvu vojno-upravne okupacije. Izrađena je, na osnovu podataka postojećih u Narodnoj biblioteci Srbije, kvantitativna analiza kretanja broja publikacija (knjiga i periodike) na štokavskom jeziku štampanih modernom srpskom ćirilicom. Brojčano i grafički su prikazana izdanja nakon 1900.godine, na nivou Srbije zbirno i kombinovano sa demografskim podacima zaključno sa 1999, odnosno 2012. godinom, uz pojedinačni pregled izdanja univerzitetskih centara u i izvan Republike Srbije. Središnja pitanja ovoga rada koncentrisana su na srpsku ćirilicu kao standard.

Naučni članci:
S. Stefanović, O javnoj upotrebi jezika i pisma, Vekovi, br. 2, Andrićgrad, 2016, 109-138.
S. Stefanović, Ćirilica u Ustavu Srbije: pregled značajnije izvorne građe (1974 – 2014), Kultura, br. 152, Beograd, 2017., 350-374.

Ostali prilozi debati:

1. Razgovor sa g-đom Melihom Pravdić, Radio Beograd 2, Klub 2, 30. januar 2017.
2. Debata sa prof. dr Rankom Bugarskim, Radio Beograd 2, Sporovi u kulturi, 10. februar 2017.
3. Polemika Bugarski – Stefanović (O javnoj upotrebi jezika i pisma), Politika, Kulturni dodatak, avgust -oktobar 2017.

Rezultati izvornih istraživanja:

  1. Prvoslav S. Plavšić, Ćirilica u ličnoj upotrebi i javnoj komunikaciji. Rezultati istraživanja preko interneta, Beograd, 2018. (izvorne tabele dostupne zahtevom na sinisa.stefanovic@zaprokul.org.rs)
  2. Statistički pregled odnosa upotrebe srpske standardne ćirilice i hrvatske standarne latinice za srpski, hrvatski i srpskohrvatski jezik 1900 – 2000. Istraživačka kampanja 2014.
  3.  Statistički pregled funkcionalne upotrebe srpske standardne ćirilice i hrvatske standarne latinice u periodici i manografijama u Srbiji 2000 – 2017. Istraživačka kampanja  2018

Izvorne tabele (2014, 2018):

Opšti pregled izdanja (ćir/lat) za Srbiju (preuzmite)

Posebni pregledi po bibliotečkim grupama (ćir/lat) za Srbiju, Crnu Goru i Republiku Srpsku (preuzmite)

Radni prilozi:
1. S. Mrđa, M. Marinković. P. Pivljanin, S. Stefanović, Rezultati pilot-ankete iz oktobra 2013. godine
4. M. Marinković, Političke stranke u Srbiji i srpska ćirilica

Skenirana i preuzeta izvorna građa:
1782. Teodor Janković Mirijevski, Elaborat o srpskoj azbuci i ortografiji
1847. Sudbine kiriliski pismena u Austriйskoй državй (Odъ Doktora i Kavalѣra Georgiя Mušickogъ), Glasnikъ Družtva srbske slovesnosti, sv. I, Beograd, 1847., 127-139.
1849. Drъ Iovanъ Steićъ, Ezikoslovne primѣtbe na predgovorъ G. Vuka Stef. Karadžića kъ prevodu novogъ zavѣta, Glasnikъ Družtva srbske slovesnosti, sv. 2, Beograd, 1849., 1-43.
1850. Bečki književni dogovor
1851. O ortografii (Visokoslavnomъ popečitelьstvu prosvešteniя, 5. nov. 1848.; Visokoslavnomъ popečitelьstvu prosvešteniя!, 30. maя 1849.; Družtvu srbske slovesnosti, 11. avg. 1849.; Visokoslavnomъ popečitelьstvu prosvešteniя, 18. sep. 1849.; Družtvu srbske slovesnosti, 1. maя 1850.), Glasnikъ Družtva srbske slovesnosti, sv. III, Beograd, 1851., 48-62.
1852. Drъ Iovanъ Steićъ, Srbskiй pravopisъ, Glasnikъ Družtva srbske slovesnosti, sv. IV, Beograd, 1852., 1-15.
1853. Drъ Iovanъ Steićъ, Predlogъ za srbskiй rѣčnikъ i srbsku gramatiku, Glasnikъ Društva srbske slovesnosti, sv. V, Beograd, 1853., 1-13.
1859. Raspra između pređašnѣ Vlade i Društva srbske slovesnosti (D. Crnobarac, popečitelь prosvešteniя i pravosudiя Društvu srpske slovesnosti, 31. maя 1858.; Odgovor Društva, 15. юniя 1858.; D. Crnobarac, popečitelь prosvešteniя i pravosudiя Društvu srpske slovesnosti, 22. avgusta 1858), Glasnik Društva srbske slovesnosti, sv. XI, Beograd, 1859., 463 – 481.
1861. Vuk S. Karađić, Srbi i Hrvati
1909. R. Grujić, Srpski jezik i srpsko pismo, iz: Apologija srpskog naroda u Hrvatskoj i Slavoniji
1952. A. Belić, Predgovor Pravopisu srpskohrvatskog jezika
1954. Novosadski dogovor u pravopisu MS/MH
1967. mart. BorbaReakcija na „Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika“
1967. mart. BorbaM. Žanko i F. Čulinović, Podzemne inicijative
1967. mart. BorbaSaopštenja CK SKS i CK SKH
1967. april. Književne novine, B. Mihailović Mihiz, Pravo svakog naroda da određuje svoj jezik
1967. april. BorbaPredlog za razmišljanje
1967. april. BorbaGK SK Beograda o „Preldogu“ i potpisnicima
1969. januar. Reakcije i odgovor urednika povodom prelaska „Književnih novina“ na ćiriličko pismo
1971. Anali Pravnog fakulteta, Obrazloženje zabrane broja 3_1971
1971. M. Đurić, Smišljene smutnje, Anali Pravnog fakulteta br. 3, 1971.
1971. P. Ivić, Aktuelni trenutak, iz: Srpski narod i njegov jezik, str. 221-228
1971. Svet, Beograd: Anketa o položaju ćirilice, br. 781-787, oktobar-novembar 1971.
1972. novembar, Politika, Obrazloženje definicije jezika u amandmanima na ustav SR Hrvatske (budući čl. 138) Mirka Božića
1984. B. Brborić, Srpskohrvatski jezik u svetlu ustavnopravnih i sociolingvističkih određenja, O jezičkom raskolu (Sociolingvistički ogledi I), Beograd, Novi Sad, 2000., 241-291.
1986. NIN, Anketa o ravnopravnosti ćirilice, br. 1840, april
1987. B. Brborić, Napomene o srpsko-hrvatskim jezičkim odnosima, O jezičkom raskolu (Sociolingvistički ogledi I), Beograd, Novi Sad, 2000., 419-421.
1988. B. Brborić, Suprotnost među jezičkim odredbama (mišljenje Ustavnog suda Jugoslavije)O jezičkom raskolu (Sociolingvistički ogledi I), Beograd, Novi Sad, 2000., 346.
1989. 14. januar, Politika, R.D. Lukić, Ćirilica u amandamnima na Ustav SR Srbije
1989. 21. januar, PolitikaRedakcija časopisa „Naš jezik“, Kad je ćirilica obavezna
1989. 25. februar, Politika, R.D. Lukić, Za i protiv ćirilice
1989. 1. mart, Politika, R. Bugarski, Pismom do razumevanja
1990. R.D. Lukić, PolitikaO sudbini ćirilice u novom ustavu
1997. Osnivačka akta Odbora za standardizaciju srpskog jezika
2001. Odbor za standardizaciju srpskog jezika, Narušavanje ustavnih okvira statusa srpskog jezika
2002. Deklaracija Savezne skupštine Srbije i Crne Gore o zaštiti ćirilice
2002. Odbor za standardizaciju srpskog jezika, Srpski jezik u Londonu
2003. Zaključci skupa internet i ćirilica
2003. Odbor za standardizaciju srpskog jezika, Ukidanja ijekavice zaista nije bilo
2003. Odbor za standardizaciju srpskog jezika, Ustavne odredbe o jeziku, preporuka za Srbiju
2004. Zakon o nacionalnom službenom jeziku i njegovom matičnom pismu („Brborićev zakon“), konačna radna predverzija od 15.11.2004
2006. M. Šipka, Za kodeks upotrebe srpskog jezika
2009. R. Bugarski, Jezička politika i jezička stvarnost u Srbiji posle 1990. godine
2009. D. Zbiljić, Srpski lingvisti dvoazbučjem zatiru ćirilicu (korice knjige)
2010. Pravopis Matice srpske, odeljak o pismu
2013. sept.-dec. Predlog D. Lekovića i odgovor Ustavnog suda RS o ustavnosti Čl. 40 Zakona o trgovini
2014. I. Klajn, Daleko je Skandinavija, Prilog konferenciji povodom 50. godišnjice Novosadskog dogovora, KCNS, 10. decembar
2017. Nacrt izmena zakona o službenom jeziku i pismima, , Inicijativa za izmene i dopune zakona o službenoj upotrebi govora i pisama

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве